Stichting

Sinds januari 2016 is Stichting De Mollenhof een feit! Onze stichting heeft ten doel het verhogen van de kwaliteit van leven van groepen mensen (vooral uit de naaste omgeving), zoals mensen met zorgbehoeften, mantelzorgers en mensen die (tijdelijk) vastlopen. Maar ook iedereen die even een praatje wil maken, koffi e wil drinken, creatief bezig wil zijn of lekker in de tuin wil werken. Met deze doelstelling beoogt de stichting het algemeen belang te dienen.

Onze specifieke missie is het bieden van een locatie (ontmoetingsplek en rustplek) in de natuur en begeleiding van bovengenoemde groepen op De Mollenhof in Oeken.

WAT DE MOLLENHOF WIL UITDRAGEN IS: laagdrempeligheid, kleinschaligheid, ontzorging, veilige plek en persoonlijke benadering. Om dit doel te bereiken hoopt de stichting fi nanciƫle middelen te verwerven via o.a. subsidies, donaties en schenkingen. Onze stichting heeft de ANBI status. Uw gift is daarom voor u mogelijk een aftrekpost bij uw belastingaangifte. In ons beleidsplan vindt u alle informatie m.b.t. de doelstelling & missie, samenstelling van het onbezoldigde bestuur, onze contactgegevens en het (fi scaal) RSIN nummer. Het beleidsplan 2021-2023 is hier
beschikbaar (link naar PDF). Informatie over uitgeoefende activiteiten en de fi nanciƫle verantwoording vindt u terug in ons jaarverslag (stichting_de_mollenhof_jaarverslag_2021).
Graag bedanken wij onze (oud)bestuursleden voor de belangeloze inzet voor De Mollenhof.

WERKZAAMHEDEN VAN DE STICHTING
De werkzaamheden van de stichting zijn gevarieerd en bestaan o.a. uit het (laten) faciliteren van een groepsruimte en ontmoetingsruimte die daarmee dient als een algemene voorziening voor inwoners van voornamelijk de gemeente Brummen. Ook het (doen) organiseren van evenementen, activiteiten, cursussen, workshops en/of bijeenkomsten voor voornamelijk deze doelgroep. De stichting beoogt geen winstoogmerk. Betrokkenen, donateurs en de lokale gemeenschap worden langs diverse kanalen op de hoogte gehouden van de voortgang op De Mollenhof zoals via nieuwsbrieven (per e-mail), publicaties op de eigen website en via persberichten in lokale media, etc.

DE STICHTING WORDT GESTEUND DOOR